Nézet:
Sapka

Sapka

Sapka

Sapka

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db
Méret : 52

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db
Méret : 52

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db
Méret : 52

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db
Méret : 52

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db
Méret : 52

Bv. Holding Kft.

Kiszerelés : 1 db
Minimális rendelés : 1 db
Méret : 52

Bv. Holding Kft.

Érintetti tájékoztató

Az adatkezelés megnevezése
Ruházati ellátással összefüggő adatok kezelése
Az adatkezelés célja
A ruházati ellátással kapcsolatos kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés jogalapja
a) GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, 9. cikk (2) bekezdés b) pont
b) GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 9. cikk (2) bekezdés a) pont
Az adatok fajtája
név, nem, rendfokozat, azonosító szám, adóazonosító jel, telefonszám, e-mail cím, szolgálati hely, foglalkoztató szerv megnevezése, testsúly, testméret adatok, avatar kép, szállítási cím (lakcím)
Az érintettek köre
a) rendvédelmi és egyéb igényjogosult szervek jogszabályban meghatározott személyi állománya
b) jogszabály alapján ellátás igénybevételére nem kötelezett, de ruházat igénylésére jogosult személyek
Az adatok forrása
az érintett által szolgáltatott, valamint a testszkenner által készített adatok
A továbbított adatok fajtája          
név, nem, rendfokozat, azonosító szám, telefonszám, e-mail cím, szolgálati hely, foglalkoztató szerv megnevezése, testsúly, testméret adatok, avatar kép
A továbbított adatok címzettje           
a gyártásban közreműködő bv. szervek valamennyi kezelt adatfajta vonatkozásában, a szállításban közreműködők a név és szállítási cím vonatkozásában
Az adattovábbítás jogalapja
44/2011. Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés
Az egyes adatfajták törlési határideje                  
a) a hivatásos állomány tagja esetén a jogviszony megszűnését követő 5 évig
 b)a rendvédelmi igazgatási szolgálati állomány valamint a munkaviszonyban lévő állomány tagjai esetén a jogviszony megszűnését követően haladéktalanul  
Az adatkezelő neve és címe (székhelye), az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége                                                                                                                                                                       
Dr. Hargittay Szabolcs, Hargittay és Társai Ügyvédi Iroda
 Székhely:1037 Budapest, Montevideo utca 5.  II. emelet
 E-mail: hargittay@harglaw.com
 Telefon: +36-1/445-2940
A tényleges adatkezelés helye, illetve az adatfeldolgozás helye
-
Az adatkezelés jogszerűsége és a személyes adatok megfelelő szintű biztonsága érdekében végrehajtott műszaki és szervezési biztonsági intézkedések általános leírása
A büntetés-végrehajtási szervezet Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatában, Egységes Iratkezelési Szabályzatában, valamint Informatikai Biztonsági Szabályzatában foglalt intézkedések 

Az adatkezelő az érintett személyek személyes adatait eltérő célra nem használja fel.   

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek   

 A GDPR 15-18. cikkében foglaltaknak megfelelően az adatkezeléssel összefüggésben az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjén keresztül jogosult: 

 • a hozzáférési jog érvényesülése érdekében tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, valamint kérni a kezelt személyes adatok rendelkezésre bocsátását,
 • a helyesbítéshez való jog érvényesülése érdekében pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérni, 
 • a törléshez (elfeledtetéshez) való jog érvényesülése érdekében kérni a kezelt adatok törlését, 
 • a tiltakozáshoz való jog érvényesülése érdekében az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladata végrehajtásához szükséges, továbbá a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén adatai kezelése ellen tiltakozni, 
 • az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése érdekében kérni az adatkezelés korlátozását.    

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához, mely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Tájékoztatás kérése alapján megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelőnél, és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon

 • az adatkezelés céljáról, 
 • az adatkezelés jogalapjáról, 
 • az adatkezelés időtartamáról, 
 • a kezelt adatok köréről, amelyek másolatát kérelemre az érintett rendelkezésére bocsátja, 
 • a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, 
 • harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, 
 • az adatok forrásáról, amennyiben azokat nem az érintettől gyűjtötte, 
 • az automatizált döntéshozatal jellemzőiről, ha ilyet alkalmaz az adatkezelő, 
 • az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, 
 • jogorvoslati lehetőségeiről.   
A tájékoztatás iránti és az intézkedésre irányuló kérelmek ügyintézési határideje egy hónap, mely indokolt esetben két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és a kérelem alapján tett intézkedés díjmentes, azonban az egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem esetén a tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díj számítható fel vagy a kérelem alapján történő intézkedés megtagadható.    

Egyes esetekben törvényi rendelkezések alapján a tájékoztatást az adatkezelő megtagadhatja, ekkor a válaszban minden esetben megjelölésre kerül, hogy mely törvényi rendelkezés alapján került megtagadásra a tájékoztatás, és az érintett milyen jogorvoslati lehetőséget vehet igénybe.    


Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását.   

 Az adat törlésének kérése esetén az adatkezelő köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért kezelték, 
 • az érintett hozzájárulásán alapult az adatok kezelése és azt visszavonta, és más jogalap az adatok további kezelését nem teszi jogszerűvé, 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, 
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték, 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó jogszabályban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell, 
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.   
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.   


Olyan adatnak a törlését az adatkezelő nem végezheti el, amelynek a kezelésére a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, közhatalom gyakorlása, jogi kötelezettsége teljesítése keretében, a népegészségügy területét érintő közérdek alapján, közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükség van, vagy amelyet jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kezel.   

Az adatkezelés korlátozására abban az esetben van lehetőség, amennyiben 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, 
 • az érintett a tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.   
Ha az adat korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.   


A tiltakozáshoz való jog gyakorlása keretében jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladata végrehajtásához szükséges adatok kezelése, valamint a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.   

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok érvényesítésének korlátozása, kérelme elutasítása, vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., telefon: +36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838, +36 (1) 391 1400, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).   

A személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén jogosult továbbá bírósághoz fordulni. Az ügy elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per az érintett választása szerint az adatkezelő székhelye vagy az érintett lakóhelye alapján illetékes törvényszék előtt indítható meg. A törvényszékek felsorolását és elérhetőségeit az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!