Szervezeti integritást sértő esemény

A Bv. Holding Kft. (a továbbiakban: Társaság) működésével kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események bejelentése történhet a Társaság munkatársai, vezetői, az ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint egyéb külső személy részéről.

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a szervezetre vonatkozó hatályos jogi szabályozástól, annak megsértésével, valamint a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: ügyvezető) és a tulajdonosi joggyakorló szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának.

A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett a valamely hatályos jogszabály vagy egyéb más belső szabályzat szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság működési rendjét, a vagyongazdálkodását, vagy egyéb feladatellátásával összefüggő bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztásoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb büntető-, szabálysértési eljárást maga után vonó ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.

Kiemelt jelentőségű a szervezeti integritást sértő esemény, ha

  • a Társaság zavartalan működését súlyosan sérti, a szervezeti egységek feladatellátását jelentősen akadályozza;
  • a Társaság hírnevét károsan befolyásolja;
  • a Társaságra háruló bejelentési, tájékoztatási vagy nyilvántartási kötelezettség elmulasztását eredményezi.

Nem minősül szervezeti integritást sértő eseménynek a munkafolyamatokban elkövetett és a belső kontrollrendszer keretében feltárt olyan hiba, hiányosság, mulasztás, amely egyértelműen nem jár pénzügyi, gazdasági kihatással, az adott folyamat célját, végrehajtási határidejét nem veszélyezteti és a munkafolyamatokba építetten, a folyamat felelőse által javítható.

A szervezeti integritást sértő esemény bejelentése, kivizsgálása

A szervezeti integritást sértő esemény bejelenthető szóban vagy írásban az alábbi adatlapon.  

A bejelentések fogadása a megfelelési tanácsadó feladata, aki a szóban tett bejelentésekről jegyzőkönyvet készít. 

Az írásbeli bejelentés megtehető

  • postai úton a Társaság székhelyére (1108 Budapest, Venyige utca 1-3.) küldött, s a megfelelési tanácsadónak címzett küldemény útján;
  • a Társaság székhelyén (1108 Budapest, Venyige utca 1-3.) a megfelelési tanácsadó részére személyesen átadva;
  • a hold-integritas@bv.gov.hu elektronikus levelezési címre megküldve.
A megfelelési tanácsadó a bejelentést a beérkezéstől, illetőleg a részére történő továbbítástól számított 5 (öt) napon belül megvizsgálja és értékeli, az értékelést követően tájékoztatja a Társaság ügyvezetőjét (a továbbiakban: ügyvezető) a bejelentésről, aki dönt a további eljárásról és vizsgálat szükségessége esetén a vizsgálatot lefolytató személyről vagy szervezeti egységről (a továbbiakban: vizsgáló).
A weboldal sütiket használ a honlap működtetése, használatának megkönnyítése érdekében. Bővebb információt a Sütikezelési Tájékoztatóban talál.
Tudj meg többet!