Integritás sértő események

A Bv. Holding Kft. (a továbbiakban: Társaság) működésével kapcsolatosan felmerülő szervezeti integritást sértő események bejelentése történhet a Társaság munkatársai, vezetői, az ellenőrzést végző belső és külső szervek, valamint egyéb külső személy részéről.

Szervezeti integritást sértő esemény minden olyan esemény, amely a Társaságra vonatkozó hatályos jogi szabályozástól, annak megsértésével, valamint a Társaság vezetője és az irányító szerv által meghatározott szervezeti célkitűzéseknek, értékeknek és elveknek megfelelő működéstől eltér. 

A szervezeti integritást sértő esemény fogalom mind a korábbi „szabálytalanságok” fogalmi körét, mind az íratlan és egyéb értékalapú szabályok (visszaélés, csalás, korrupció) megsértésének eseteit lefedi, megfelelve az integritás legszélesebb értelemben vett definíciójának. 

A szervezeti integritást sértő esemény körébe tartozik egyebek mellett a valamely hatályos jogszabály vagy egyéb más belső szabályzat szándékos vagy gondatlan megszegésével elkövetett olyan tevékenység vagy mulasztás, amely a Társaság működési rendjét, vagyongazdálkodását vagy egyéb feladatellátásával összefüggő bármely tevékenységét sérti vagy veszélyezteti.

A szervezeti integritást sértő esemény fogalomköre széles, a korrigálható kisebb mulasztásoktól, munka közben előforduló hiányosságoktól kezdve ide tartoznak a súlyosabb büntető- és szabálysértési eljárást maga után vonó ügyek, valamint kártérítési eljárás megindítására okot adó cselekmények.

Amennyiben a bejelentő nevének elhallgatását kéri, úgy az eljárás folyamatában biztosítani kell adatainak a zárt kezelését.

A bejelentést tevő személlyel szemben nem alkalmazható semmiféle hátrányos bánásmód, jelentéséért – kivéve a szándékosan valótlan tartalommal megtett félrevezető, hamis tartalmú jelentést – felelősségre nem vonható.

A bejelentés megtehető írásban postai úton (Bv. Holding Kft. 1108 Budapest, Venyige utca 1-3.), illetőleg a bejelentés fogadására kijelölt elektronikus levelezési címen (hold-integritas@bv.gov.hu) keresztül.

A bejelentést a Társaság ügyvezetője (a továbbiakban: ügyvezető) által megbízott személy/szervezeti egység vizsgálja ki. Az eljárás eredménye lehet:

  • annak megállapítása, hogy nem történt szervezeti integritást sértő esemény és az eljárás intézkedés nélküli megszüntetése (pl. hibás észlelés);
  • szervezeti integritást sértő esemény megtörténtét megállapító és intézkedést elrendelő döntés;
  • további eljárás elrendelése, amely a felelősség megállapítása vagy a hasonló esetek megelőzése érdekében szükséges.

A jogkövetkezményekről való döntés – a lefolytatott eljárás eredményének ismeretében – és a szervezeti integritást sértő esemény megszüntetése az ügyvezető feladata.