Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

A Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bv. Holding Kft.) számára kiemelt fontosságú cél a személyes adatok védelme, az információs önrendelkezési jog biztosítása. A Bv. Holding Kft. a központi ellátás és a belső ellátás során rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A központi ellátás és a belső ellátásban történő részvétellel Ön elfogadja a jelen tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásunkban foglaltakat.

Kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

1. Az adatkezelő neve:
Bv. Holding Kft.

2. Az adatkezelő címe:
Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

3. Elérhetőség:
Email: bvholdingkft@bvholdingkft.hu

4. Az adatkezelés és adattovábbítás célja:

A Bv. Holding Kft. nyilvántartja és kezeli a központi és belső ellátással kapcsolatos adatokat, amelynek célja a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségek teljesítése.ű

5. Az adatkezelés jogalapja:

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennállóegyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III.23.) BM rendelet.

6.A kezelt adatok köre:

A hivatkozott jogszabályok alapján az adatnyilvántartás és -kezelés az ellátásban résztvevő:

a) természetes személyazonosító adataira,

b) egyenruházati ellátáshoz szükséges méretállási adatokra
terjed ki.

7. Adattovábbítás:

A Bv. Holding Kft. által vezetett nyilvántartásból – jogszabályban meghatározott módon – csak és kizárólag a központi és belső ellátás teljesítésében résztvevő más bv. gazdasági társaság, vagy bv. szerv részére személyazonosításra alkalmas módon, statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

8. Ki ismerheti meg az adatokat:

A Bv. Holding Kft. által vezetett nyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve a Bv. Holding Kft. hozzájárulásával abból adatokat átvenni:

a) a Bv. Holding Kft. ügyvezető igazgatója,

b) az ellátásban érintett szakterület vezetője,

c) meghatározott körben az ügyvezető igazgató által erre feljogosított személy,

d) a központi ellátásban vagy belső ellátásban résztvevő más bv. gazdasági társaság ügyvezető igazgatója, az ellátásban érintett szakterület vezetője,

e) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy.

9. Az adatkezelés időtartama:

A központi és belső ellátás teljesíthetősége érdekében, azt követően is a Bv. Holding Kft. az ellátással kapcsolatos adatokat, egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai adatgyűjtés céljából tárolhatja.

A központi és belső ellátásban résztvevő adatait a Bv. Holding Kft. törli a nyilvántartásból, amennyiben az érintett adatainak törlését kéri, az általa meghatározott adatok tekintetében, továbbá az ellátási eljárás lezárásakor, az egyéni azonosításra alkalmatlan adatok kivételével.

Az érintett személy adatainak törlését személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a Bv. Holding Kft-nál írásban kérheti.

10. Adatbiztonsági intézkedések:

A Bv. Holding Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

11. Adatok helyesbítése, kijavítása:

A központi és belső ellátásban résztvevő személy kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadni.

A kérelmező személyes adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a Bv. Holding Kft-től írásban kérheti.
Az érintett személy kérelmére a Bv. Holding Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

12. Jogérvényesítési lehetőségek:

Az érintett személy az Info tv-ben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. Az érintett személy jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján gyakorolhatja.

13. Hozzájárulás az adatok kezeléséhez

A Bv. Holding Kft. az általa kezelt adatokat az Ön hozzájárulásával tartja nyilván, és kezeli:
• hozzájárulását megtagadhatja, az Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár
• hozzájárulása bármikor visszavonható, az Önre nézve semmilyen következménnyel nem jár.

A hozzájárulása visszavonását a Bv. Holding Kft-től írásban kérheti a bvholdingkft@bvholdingkft.hu e-mail címen.

14.,Adatvédelmi nyilatkozat

Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy a megadott személyes adataimat a Bv. Holding Kft. az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje, feldolgozza, valamint a központi és belső ellátásban résztvevő bv. gazdasági társaságok és bv. szervek felé továbbítsa. A megadott személyes adataim nyilvánosságra hozatalához nem járulok hozzá. Tudomásom van arról, hogy e hozzájárulásom bármikor visszavonható, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§ c) pontja alapján, az adatkezelőtől a bvholdingkft@bvholdingkft.hu e-mail címre elküldött levélben kérhetem a személyes adataimnak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. Az adatkezelő ennek a kérésnek a törvényi kivételektől eltekintve (Info. tv.16.§) köteles eleget tenni. Az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseit elfogadom.