Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató

A Bv. Holding Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Bv. Holding Kft.) elkötelezett a személyes adatok bizalmas és biztonságos kezelése, továbbá az információs önrendelkezési jog biztosítása mellett. A Bv. Holding Kft. a központi ellátás és a belső ellátás során rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett személy (a továbbiakban: Érintett) számára átlátható módon (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve), a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban végzi, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. A központi ellátás és a belső ellátásban történő részvétellel az Érintett elfogadja a jelen tájékoztatóban ismertetett adatvédelmi eljárásban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési és Adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési tájékoztató) a 2018. május 25. napjától alkalmazandó, a természetes személyeknek és a személyes adatok kezelésének tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelet (a továbbiakban: GDPR rendelet) figyelembevételével készült.

A Bv. Holding Kft. fenntartja a jogot, hogy a honlap bármely tartalmi elemét, elnevezését, elérhetőségét bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, megjelenését, tartalmát, tematikáját, működését módosítsa. Ezek a változtatások, módosítások azonban az adatkezelés célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

A Bv. Holding Kft. valamennyi adatkezelésre irányadó, akár a társaság, akár az Érintett által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli.

A Bv. Holding Kft. az Érintettek hozzájárulása alapján jogosult kezelni azoknak a természetes személyeknek az adatait, akik a központi és belső ellátásban részt vesznek. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújt a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

1. Az adatkezelő neve
Bv. Holding Kft.

2. Az adatkezelő címe
Székhely: 1064 Budapest, Rózsa utca 75-79.

3. Elérhetőség

Telefon: +36-1-301-8461
Email: bvholdingkft@bvholdingkft.hu

4. Az adatkezelés célja

A Bv. Holding Kft. nyilvántartja és kezeli a központi és belső ellátással kapcsolatos adatokat, amelynek célja a központi államigazgatási szervek és a rendvédelmi szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségek teljesítése.

5. Az adatkezelés jogalapja

A büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és rendvédelmi szervek irányában fennállóegyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.23.) Korm. rendelet és a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter vezetése, irányítása vagy felügyelete alá tartozó szervek irányában fennálló ellátási kötelezettségről, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása keretében előállított termékekről és szolgáltatásokról, azok átadás-átvételéről és az ellentételezés rendjéről szóló 9/2011. (III.23.) BM rendelet.

6. A kezelt adatok köre és időtartama
A hivatkozott jogszabályok alapján az adatnyilvántartás és -kezelés az ellátásban résztvevő Érintett:
a) természetes személyazonosító adataira,

b) egyenruházati ellátáshoz szükséges méretállási adatokra
terjed ki.

A Bv. Holding Kft. a kezelt adatokat mindaddig kezelheti, ameddig a központi és belső ellátásban kötött ellátási megállapodások alapján az Érintettel vagy a társasággal szemben igény érvényesíthető. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22.§-a alapján az általános elévülési idő 5 év. A számlák, kifizetést igazoló bizonylatok, szállítólevelek megőrzésének kötelező időtartamát az adózásról, a számvitelről, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok rendelkezései határozzák meg, a társaság e jogszabályok szerint megállapított időtartamig kezeli ezeket a dokumentumokat.

A központi és belső ellátásban résztvevő adatait a Bv. Holding Kft. törli a nyilvántartásból, amennyiben az Érintett adatainak törlését kéri, az általa meghatározott adatok tekintetében, továbbá az ellátási eljárás lezárásakor, az egyéni azonosításra alkalmatlan adatok kivételével.

Az Érintett személy adatainak törlését személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a Bv. Holding Kft-nál írásban kérheti.

7. Adattovábbítás

A Bv. Holding Kft. által vezetett nyilvántartásból – jogszabályban meghatározott módon – csak és kizárólag a központi és belső ellátás teljesítésében résztvevő, a Bv. Holding elismert vállalatcsoport tagját képező bv. gazdasági társaság, vagy bv. szerv részére személyazonosításra alkalmas módon, statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.

8. Ki ismerheti meg az adatokat

A Bv. Holding Kft. által vezetett nyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetve a Bv. Holding Kft. hozzájárulásával abból adatokat átvenni:

  1. a Bv. Holding Kft. ügyvezetője,
  2. az ellátásban érintett szakterület vezetője,
  3. meghatározott körben az ügyvezető által erre feljogosított személy,
  4. a központi ellátásban vagy belső ellátásban résztvevő más bv. gazdasági társaság ügyvezetője, az ellátásban érintett szakterület vezetője,
  5. saját adatai tekintetében az Érintett.

9. Adatbiztonsági intézkedések

A Bv. Holding Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyeket a GDPR rendelet, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.), és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

10. Az Érintetteket megillető jogok

Az Érintett a központi és belső ellátásban történő személyes adatszolgáltatása szerződéses kötelezettségen alapul, ezekez az adatokat az ellátási megállapodások és a rendvédelmi ruházati ellátás biztosítása érdekében kötelező megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Érintett részére a rendvédelmi ruházati ellátás nem biztosítható.

A központi és belső ellátásban résztvevő Érintett kérelmére saját adatairól a nyilvántartásból kivonatot vagy másolatot, illetve szóbeli tájékoztatást kell adni. A tájékoztatást a kérelem beérkezésétől számítva legkésőbb 30 napon belül kell megadni.

Az Érintett személyes adatainak helyesbítését, kijavítását személyesen vagy meghatalmazott képviselője útján, továbbá elektronikus formában a Bv. Holding Kft-től írásban kérheti.
Az Érintett személy kérelmére a Bv. Holding Kft. tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. Az Érintettnek joga van személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérni, illetve tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor visszavonja.

11. Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, amennyiben:

  • az adatkezelés szerződés teljesítésén, vagy hozzájáruláson alapul;
  • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

12. Jogérvényesítési lehetőségek

Ha az Érintettnek panasza van a társaság adatkezelési tevékenységével kapcsolatban, úgy panaszával a társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulhat (dr. Bartha Andrea kamarai jogtanácsos, jogi és titkársági osztályvezető, adatvédelmi tisztviselő – Bv. Holding Kft., 1064 Budapest, Rózsa u. 75-79.), illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1122 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., tel.: 336-1-391-1400, honlap: www.naih.hu).

Az Érintett az Info tv-ben foglaltak szerint tiltakozhat a személyes adatának kezelése ellen. Az Érintett jogérvényesítési lehetőségeit az Info tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján gyakorolhatja.